Xuất bản thông tin

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2015

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2015


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON AN SINH A

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 77/TB - MN

An Sinh, ngày 07 tháng 09 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 09 năm 2015

 

 
 

 

 

 

Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

02 - 04/9

- Dọn vệ sinh lớp học, khuôn viên, bếp ăn, công trình vệ sinh, các phòng làm việc, phòng máy Kidsmart, phòng nghệ thuật.

- Chuẩn bị rèn nề nếp, tập hát Quốc ca cho trẻ

CBGVNV

05/9

- Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2015 - 2016

CBGVNV, phụ huynh HS, các tổ chức

07/9

- Tổ chức học chính thức theo chương trình chăm sóc giáo dục ( tuần thứ nhất của năm học)

GV

07/9 - 10/9

- Họp phụ huynh học sinh triển khai nhiệm vụ năm học và các khoản thu chi thỏa thuận, tự nguyện cho việc ăn bán trú.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức CSBT

- CBGVNV, PHHS

 

 

 

   - BGH, kế toán

10/9 - 15/9

- Xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học

- Ký hợp đồng thực phẩm

- BGH, công đoàn

- BGH               

15/9 - 20/9

- Tổ chức cân, khám sức khỏe trẻ giai đoạn 1

- Tiếp tục mua sắm đồ dùng bán trú, vệ sinh phục vụ bán trú

CBGVNV

20/9 - 30/9

- Hoàn thiện các công trình bắn mái tôn cho 2 điểm lẻ

BGH

 

 

 

Nơi nhận:

- Các đ/c BGH, GVNV;

- Cổng TTTVĐT;

- Lưu: VT.

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Ngô Thị Sửu