Xuất bản thông tin

CHUONG TRINH CÔNG TÁC THÁNG 2 NÁM 2014

CHUONG TRINH CÔNG TÁC THÁNG 2 NÁM 2014


 

     PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG  MẦM NON AN SINH A

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

                  Số:  06/ TB-MNASA

                                    

An Sinh,  ngày 10  tháng 02  năm 2014

 

KẾ HOẠCH

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02/2014

* Trọng tâm:

1. Tiếp tục  huy động trẻ ra lớp. Duy trì sĩ số hiện có, chống hiện tượng học sinh bỏ học.

2. Thi đua dạy tốt học tốt thao giảng hội giảng mùa xuân chào mừng xuân Giáp Ngọ và Mừng Đảng mừng xuân.

3. Tổ chức tết trồng cây.

4. Tham dự Lễ đón nhận Bằng di tích cấp tỉnh: Di tích lịch sử lưu niệm Bác Hồ dừng chân xã Hồng Thái Tây.

 

 

 Lịch cụ thể :                

Thời gian

Nội dung công tác

  

Bộ phận chủ trì, thực hiện

Cả tháng

Tiếp tục rà soát, Điều tra, tuyên truyền huy động trẻ ra lớp. Đặc biệt trẻ Nhà trẻ và 3 - 4 tuổi. Duy trì sĩ số hiện có.

 

 GV

Cả tháng

Mua sắm bổ sung thiết bị đồ dùng cho nhóm trẻ để tiếp tục huy động trẻ Nhà trẻ ra lớp và chỉnh trang trường lớp, dọn vệ sinh trường lớp, trồng cây xanh, rau xanh tại khuôn viên tạo cảnh quan môi trường sư phạm xanh sạch an toàn thân thiện.

BGH – GV- PH

tuần 2-  tuần 3

 

Tuần 2 ( 10 – 15)

Tham dự Lễ đón nhận Bằng di tích cấp tỉnh: Di tích lịch sử lưu niệm Bác Hồ dừng chân xã Hồng Thái Tây.

 

Kiểm tra công tác ổn định nề nếp của các nhóm lớp.

 

BGH- GV - NV

 

BGH

tuần 2- tuần 4

Tổ chức hội giảng mừng xuân .

 

BGH - TTCM

Cả tháng

Kiểm tra việc tổ chức ăn bán trú các nhóm lớp. Kiểm tra việc giao nhận thực phẩm. Vệ sinh ATTP...Vệ sinh cá nhân, phòng ngủ…

HP + Y tế

Tuần 3 - 4

Tiếp tục hoàn thiện các các minh chứng vào bản mềm kiểm định chất lượng mầm non.

Đ/c Sửu – Hà – Thủy – Hạnh

Cả tháng

Tiếp tục phát động phong trào phóng viên viết đưa tin bài.

BGH – GV - NV

Trên đây là kế hoạch tháng 02/ 2014  của nhà trường. đề nghị các Phó HT, TTCM, GV,NV căn cứ để xây dựng kế hoạch của mình sao cho phù hợp với thực tiễn tình hình của lớp của tổ.

 

 

Nơi nhận:

- Các CBGV,NV trong nhà trường;

 - Cổng TTĐT trường;

- Lưu: VT,                                      

                               HIỆU TRƯƠNG         

 

                                      Ngô Thị Sửu