Xuất bản thông tin

Chương trình công tác tháng 03/2016

Chương trình công tác tháng 03/2016


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON AN SINH A

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 26/TB - MN

An Sinh, ngày 09 tháng 03 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 03 năm 2016

 
   

          * Nhiệm vụ trọng tâm:

          - Tham gia học tập "Hội thi trưng bày ĐDĐC cấp thị xã và cấp tỉnh.

          - Tổ chức tọa đàm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày thành lập Đoàn TNCSHCM 26/3.

          - Cân, khám sức khỏe cho trẻ theo định kỳ.

          - Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh cho trẻ.

          * Nội dung cụ thể:

 

Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Cả tháng

- Duy trì sĩ số. Tiếp tục huy động trẻ ra lớp. Đảm bảo tỉ lệ chuyên cần đạt từ 90% trở lên.

- Tham dự Hội thi trưng bày ĐDĐC cấp thị xã.

GV

01-02/03

- Tham dự Hội thi trưng bày ĐDĐC cấp thị xã.

BGH - GV

02-08/03

- Tổ chức gặp mặt tọa đàm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

Công đoàn - CBGVNV

07/03

- Tham dự Lịch duyệt kế hoạch giáo dục 2016-2017 do PGD chỉ đạo

BGH - KT

06-08/03

- Giao lưu văn nghệ với các ban ngành, thôn xóm

CBGVNV

07-08/03

- Tham gia tiếp xúc cử tri

BGH

01-31/03

- Tổ chức tuyên truyền phòng chống dịch bệnh cho trẻ

BGH – GV

10-31/03

- Dự giờ thao giảng

BGH - TTCM

11/03

- Tham dự lớp tập huấn CDNN

HT - KT – CĐ

20-31/03

- Khám sức khỏe lần 2

- Cân, khám sức khỏe vào kênh biểu đồ gđ 3

TTYT - YT - GV

YT – GV

20-26/03

- Tổ chức giao lưu văn nghệ với các chi đoàn, các thôn.

GV

20-31/03

- Tiếp tục tìm kiếm minh chứng KĐCL (tự đánh giá)

BGH - GVNV

 

 

 

Nơi nhận:

- Các đ/c BGH, GVNV;

- Cổng TTTVĐT;

- Lưu: VT.

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Ngô Thị Sửu