Tài chính công khai ngày 21/01/2019 

Tổng xuất ăn toàn trường: 252 x 13.500 = 3.402.000. Điểm Trung tâm: 215 xuất x 13.500đ= 2.902.500đ. Điểm Thành Long: 21 x 13.500 = 283.500. Điểm Lục Dong: 16 x 13.500 =216.000

 

Thực đơn tháng 5/2017  

Tài chính công khai ngày 5/5/2017  

Tổng số trẻ báo ăn: 285: Điểm chính: 216; Điểm lẻ Thành Long: 49; Điểm lẻ Lục Dong: 20 Tổng số tiền ăn: 3.420.000đ Điểm chính: 2.592.000đ; Điểm lẻ Thành Long: 588.000đ; Điểm lẻ Lục Dong: 240.000đ

Tài chính công khai ngày 3/5/2017  

Tổng số trẻ báo ăn: 290 Điểm chính: 220 ; Điểm lẻ Thành Long: 50; Điểm lẻ Lục Dong: 20 Tổng số tiền ăn của trẻ: 3.480.000đ; Điểm chính: 2.640.000đ ; Điểm lẻ Thành Long: 600.000đ; Điểm lẻ Lục Dong: 240.000đ

Thực đơn tháng 4