Tài chính công khai ngày 17/5/2017 

Tổng số xuất an Toàn trường: 285X12.000=3.420.000. Điểm chính: 217x12.000=2.604.000. Điểm lẻ Thành Long: 48x12.000=576.000. Điểm lẻ Lục Dong: 20x12.000=240.000

 

Tài chính công khai ngày 21/01/2019 

Tổng xuất ăn toàn trường: 252 x 13.500 = 3.402.000. Điểm Trung tâm: 215 xuất x 13.500đ= 2.902.500đ. Điểm Thành Long: 21 x 13.500 = 283.500. Điểm Lục Dong: 16 x 13.500 =216.000