Asset Publisher

THÔNG BÁO LỊCH TRỰC TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2016

THÔNG BÁO LỊCH TRỰC TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2016


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN AN SINH A

 

 
   

Số: 152/TB-MN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 

An Sinh, ngày 31 tháng 12 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Phân công Ban giám hiệu trường MN An Sinh A

trực Tết dương lịch năm 2016

 
   

       Để đảm bảo công tác cơ quan và xử lý công việc trong các ngày nghỉ, Trường MN An Sinh A phân công các đồng chí BGH thường trực giải quyết công việc dịp Tết dương lịch năm 2016, cụ thể như sau:

TT

Ngày

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

01/01/2016

(Thứ 6)

Đ/c Ngô Thị Sửu

Hiệu trưởng 

0983406565

2

02/01/2016

(Thứ 7)

Đ/c Cao Thị Mơ

Phó Hiệu trưởng

01686775588

3

03/01/2016

(Chủ nhật)

Đ/c Đỗ Thị Chính

Phó Hiệu trưởng

0966997267

 

       Trong các ngày nghỉ Tết dương lịch có công việc cần giải quyết, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên hệ với các đồng chí BGH nhà trường theo lịch công tác trên.      

        Trường MN An Sinh A xin thông báo để các bậc phụ huynh, các đ/c CBGVNV biết để thuận tiện liên hệ giải quyết công việc./.

 

 

Nơi nhận:

- CBGVNV;

- Cổng TTĐT trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Ngô Thị Sửu