Asset Publisher

thong bao lịch trực mưa bão

thong bao lịch trực mưa bão


PHÒNG GD & ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON AN SINH A

________________________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

            An Sinh, ngày 29 tháng 7 năm 2015

                                                  

PHÂN CÔNG LỊCH TRỰC MƯA BÃO

 

                  Kính gửi:       -  Các đồng chí CBGVNV.

                                          - Các đồng chí bảo vệ tại các điểm trường.

                                                                                                           

             Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Thị xã Đông Triều về việc phân công lịch trực mưa bão. Trường Mầm non An sinh A phân công lịch trực đợt mưa bão  và lịch trực 2 ngày nghỉ (ngày 01 và 02/8/2015) như sau:

           1. Công tác phòng chống mưa, lũ:

          - Ban giám hiệu bố trí phân công cán bộ GVNV trực trường, chỉ đạo sát sao việc phòng chống mưa, lũ trên địa bàn.

         - Bố trí bảo vệ trực 24/ 24 giờ

          - Phân công giáo viên chủ động bố trí phụ huynh đưa đón trẻ an toàn trong những ngày mưa lũ.

          - Tổ chức sắp xếp cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng dạy, đồ chơi vào nơi an toàn.

           2. Lịch trực mưa bão của CBGVNV và bảo vệ:

Ngày tháng

Điểm trường

Họ và tên CBGVNV

Chức vụ

Ghi chú

 

Thứ 4 ngày 29/7/2015

Đìa Mối

Đ/c Chính

Đ/c Nhuệ

HP

BV

 

 

Thành Long

Đ/c Chính

Đ/c Quyên

Đ/c Nga

HP

GV

BV

 

 

Lục Dong

Đ/c Mơ

Đ/c Nhu

Đ/c Hài

HP

GV

BV

 

 

Thứ 5 ngày 30/07/2015

Đìa Mối

Đ/c Chính

Đ/c Nhuệ

HP

BV

 

 

Thành Long

Đ/c Chính

Đ/c Quyên

Đ/c Nga

HP

GV

BV

 

 

Lục Dong

Đ/c Mơ

Đ/c Nhu

Đ/c Hài

HP

GV

BV

 

 

 

 

Thứ 6 ngày 31/07/2015

Đìa Mối

Đ/c Mơ

Đ/c Nhuệ

HP

BV

 

 

Thành Long

Đ/c Chính

Đ/c Quyên

Đ/c Nga

HP

GV

BV

 

 

Lục Dong

Đ/c Mơ

Đ/c Nhu

Đ/c Hài

HP

GV

BV

 

 

Thứ 7 ngày 01/08/2015

Đìa Mối

Đ/c Mơ

Đ/c Nhuệ

HP

BV

 

 

Thành Long

Đ/c Chính

Đ/c Quyên

Đ/c Nga

HP

GV

BV

 

 

Lục Dong

Đ/c Mơ

Đ/c Nhu

Đ/c Hài

HP

GV

BV

 

 

Chủ nhật ngày 02/08/2015

Đìa Mối

Đ/c Sửu

Đ/c Khích

Đc Nhuệ

HT

CTCĐ

BV

 

 

Thành Long

Đ/c Chính

Đ/c Quyên

Đ/c Nga

HP

GV

BV

 

 

Lục Dong

Đ/c Mơ

Đ/c Nhu

Đ/c Hài

HP

GV

BV

 

 

Thứ 2 ngày 03/08/2015

Đìa Mối

Đ/c Sửu

Đ/c Khích

Đc Nhuệ

HT

CTCĐ

BV

 

 

Thành Long

Đ/c Chính

Đ/c Quyên

Đ/c Nga

HP

GV

BV

 

 

Lục Dong

Đ/c Mơ

Đ/c Nhu

Đ/c Hài

HP

GV

BV

 

 

Thứ 3 ngày 04/08/2015

Đìa Mối

Đ/c Sửu

Đ/c Khích

Đc Nhuệ

HT

CTCĐ

BV

 

 

Thành Long

Đ/c Chính

Đ/c Quyên

Đ/c Nga

HP

GV

BV

 

 

Lục Dong

Đ/c Mơ

Đ/c Nhu

Đ/c Hài

HP

GV

BV

 

 

             

 

 

     Các đ/c CBGVNV, bảo vệ được phân công trực mưa bão phải cập nhật thông tin thường xuyên liên tục và kiểm tra các hệ thống thoát nước các thiét bị CSVC và có phương án phòng chống mưa bão kịp thời và báo cáo về cho đ/c hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởngkịp thời.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

( Đã ký)

 

 

Ngô Thị Sửu