Asset Publisher

THÔNG BAO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2016

THÔNG BAO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2016


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON AN SINH A

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 55/TB - MN

An Sinh, ngày 05 tháng 05 năm 2016

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 05 năm 2016

 
   

          * Nhiệm vụ trọng tâm:

            - Hoàn thành hồ sơ  đánh giá trẻ cuối năm ( cuối giai đoạn)

            - Tổ chức hội thi " Chiến sĩ tí hon khỏe đẹp thông minh nhanh trí. Tổng kết 3 năm thực hiện chuyên đề phát triển Vận động – 6 năm thực hiện chương trình Giáo dục MN.

            - Hoàn thiện hồ sơ thi đua cuối năm.

            - Đánh giá xếp loại viên chức cuối năm học và đánh giá chuẩn nghề nghiệp CBGVNV.

            - Tổng kết năm học.

            * Nội dung cụ thể:

Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Cả tháng

- Duy trì sĩ số và tỉ lệ chuyên cần đạt từ 90% trở lên.

GV

Tuần  2

- Hoàn thành hồ sơ thi đua

HĐTĐ

Tuần 2

- Hoàn thiện Hồ sơ đánh giá trẻ theo giai đoạn

HP-GV

09 – 13/05

 Đón đoàn kiểm tra Phòng GD về kiểm tra VSATTP

 

Tuần 2

- Tổ chức hội thi " Chiến sĩ tí hon khỏe đẹp thông minh nhanh trí. Tổng kết 3 năm thực hiện chuyên đề phát triển Vận động – 6 năm thực hiện chương trình Giáo dục MN.

 

BGH – GV – HS - PH

Tuần 2 -3

Hoàn thiện hồ sơ đánh giá xếp loại viên chức cuối năm học và đánh giá chuẩn nghề nghiệp CBGVNV cuối năm học.

CBGVNV

Tuần 1-

Tuần 4

- Hoàn thành các minh chứng và báo cáo tự đánh giá

HĐ tự đánh giá

Tuần 1 - 3

- Tổ chức kiểm tra  về công tác nuôi dưỡng

BGH

Tuần 4

 Kiểm kê bàn giao tài sản dịp nghỉ hè

 

Tuần 3

- Các nhóm lớp họp phụ huynh – tổng kết năm học

 

Tuần 4

- Tổ chức dọn vệ sinh môi trường, khuôn viên, khử trùng phòng chống dịch bệnh .

 

Y tế-GV-NV

Tuần 4

Tham dự tổng kết chuyên đề phát triển vận động cho trẻ trường Mầm non và Chương trình giáo dục Mầm non giai đoạn 2013-2016 cấp tỉnh  

 

Tuần 4

 Tổng kết năm học

CBGVNV

 

 

Nơi nhận:

- Các đ/c BGH, GVNV;

- Cổng TTTVĐT;

- Lưu: VT.

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Ngô Thị Sửu