Asset Publisher

Kế hoạch cụ thể kiểm tra nội bộ năm học 2015 - 2016

Kế hoạch cụ thể kiểm tra nội bộ năm học 2015 - 2016


 KẾ HOẠCH CỤ THỂ KIỂM TRA NỘI BỘ

NĂM HỌC  2015 – 2016

THỜI GIAN

ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA

HÌNH THỨC

KIỂM TRA

NỘI DUNG KIỂM TRA

PHƯƠNG PHÁP

KIỂM TRA

LỰC LƯỢNG

KIỂM TRA

Tháng 09/2015

Đ/c: Thủy

- Đ/c Vân

Đ/c Hạnh

Toàn diện

- Kiểm tra hồ sơ học sinh ( Đơn, GKS, Sổ hộ khẩu phô tô),  các hồ sơ diện chính sách...

- Kiểm tra  công tác Điều tra Phổ cập, tỷ lệ huy động trẻ, tỷ lệ chuyên cần. (Phiếu điều tra, các minh chứng, tỷ lệ huy động, tỷ lệ chuyên cần, tỷ lệ trẻ ăn bán trú, đánh giá xếp loại trẻ…)

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách giáo viên: ( Đầy đủ các loại sổ theo quy định).

- Kiểm tra Hoạt động sư phạm của giáo viên:  (Thời khóa biểu, kế hoạch giảng dạy, Tiết dạy, bài soạn, hoạt động góc, ngoài trời, trò chơi, ăn, ngủ, nêu gương cắm cờ, phát thanh mẫu giáo, ứng dụng CNTT….)

- Kiểm tra việc tổ chức ăn bán trú: ( Báo ăn, VS lớp học, phòng ngủ, kho chứa, vệ sinh cá nhân, vệ sinh lớp học, trang trí sắp xếp lớp học, chấm kênh biểu đồ…)

- Kiểm tra việc tham gia sinh hoạt chuyên môn tại tổ, khối, mảng…(Nội dung sinh hoạt, ý kiến cải tiến sáng tạo để xây dựng chuyên môn…

- Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch và việc thực hiện nghị quyết văn bản chỉ đạo của cấp trên ngành dọc, đơn vị ( Xây dựng kế hoạch cho nhóm lớp dựa trên văn bản chỉ đạo xuyên suốt từ ngành dọc -> HT – HP –> TTCM - > GV và thực hiện các văn bản chỉ đạo và nghị quyết đề ra).

- Kiểm tra công tác GD kỹ năng sống, giao tiếp ứng sử, nề nếp – GDVSMT- GDATGT, tiết kiệm điện nước...

-  Kiểm tra việc nhận thức của trẻ bằng cách đàm thoại với trẻ, qua nhận thức của tiết học, qua các hoạt động trẻ trải nghiệm

- Kiểm tra cơ sở vật chất, thiết bị bàn ghế, đồ dùng dạy học, đồ dùng đồ chơi lớp học ( Bảo quản, sắp xếp khoa học, vào sổ theo dõi…).

 

- Phương pháp phân tích tài liệu.

- Phương pháp tác động trực tiếp đối tượng.

 

Ban KTNBTH

Tháng 10/2015

- Đ/c Khích

- Đ/c Lan Anh

- Đ/c Nhu

 

Toàn diện

- Kiểm tra hồ sơ học sinh ( Đơn, GKS, Sổ hộ khẩu phô tô),  các hồ sơ diện chính sách...

- Kiểm tra  công tác Điều tra Phổ cập, tỷ lệ huy động trẻ, tỷ lệ chuyên cần. (Phiếu điều tra, các minh chứng, tỷ lệ huy động, tỷ lệ chuyên cần, tỷ lệ trẻ ăn bán trú, đánh giá xếp loại trẻ…)

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách giáo viên: ( Đầy đủ các loại sổ theo quy định).

- Kiểm tra Hoạt động sư phạm của giáo viên:  (Thời khóa biểu, kế hoạch giảng dạy, Tiết dạy, bài soạn, hoạt động góc, ngoài trời, trò chơi, ăn, ngủ, nêu gương cắm cờ, phát thanh mẫu giáo, ứng dụng CNTT….)

- Kiểm tra việc tổ chức ăn bán trú: ( Báo ăn, VS lớp học, phòng ngủ, kho chứa, vệ sinh cá nhân, vệ sinh lớp học, trang trí sắp xếp lớp học, chấm kênh biểu đồ…)

- Kiểm tra việc tham gia sinh hoạt chuyên môn tại tổ, khối, mảng…(Nội dung sinh hoạt, ý kiến cải tiến sáng tạo để xây dựng chuyên môn…

- Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch và việc thực hiện nghị quyết văn bản chỉ đạo của cấp trên ngành dọc, đơn vị ( Xây dựng kế hoạch cho nhóm lớp dựa trên văn bản chỉ đạo xuyên suốt từ ngành dọc -> HT – HP –> TTCM - > GV và thực hiện các văn bản chỉ đạo và nghị quyết đề ra).

- Kiểm tra công tác GD kỹ năng sống, giao tiếp ứng sử, nề nếp – GDVSMT- GDATGT, tiết kiệm điện nước...

-  Kiểm tra việc nhận thức của trẻ bằng cách đàm thoại với trẻ, qua nhận thức của tiết học, qua các hoạt động trẻ trải nghiệm

- Kiểm tra cơ sở vật chất, thiết bị bàn ghế, đồ dùng dạy học, đồ dùng đồ chơi lớp học ( Bảo quản, sắp xếp khoa học, vào sổ theo dõi…).

 

- Phương pháp phân tích tài liệu.

- Phương pháp tác động trực tiếp đối tượng.

 

Ban KTNBTH

Tháng 11/2015

- Đ/c Quyên

- Đ/c Thuận

- Đc Hoa

Toàn diện

- Kiểm tra hồ sơ học sinh ( Đơn, GKS, Sổ hộ khẩu phô tô),  các hồ sơ diện chính sách...

- Kiểm tra  công tác Điều tra Phổ cập, tỷ lệ huy động trẻ, tỷ lệ chuyên cần. (Phiếu điều tra, các minh chứng, tỷ lệ huy động, tỷ lệ chuyên cần, tỷ lệ trẻ ăn bán trú, đánh giá xếp loại trẻ…)

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách giáo viên: ( Đầy đủ các loại sổ theo quy định).

- Kiểm tra Hoạt động sư phạm của giáo viên:  (Thời khóa biểu, kế hoạch giảng dạy, Tiết dạy, bài soạn, hoạt động góc, ngoài trời, trò chơi, ăn, ngủ, nêu gương cắm cờ, phát thanh mẫu giáo, ứng dụng CNTT….)

- Kiểm tra việc tổ chức ăn bán trú: ( Báo ăn, VS lớp học, phòng ngủ, kho chứa, vệ sinh cá nhân, vệ sinh lớp học, trang trí sắp xếp lớp học, chấm kênh biểu đồ…)

- Kiểm tra việc tham gia sinh hoạt chuyên môn tại tổ, khối, mảng…(Nội dung sinh hoạt, ý kiến cải tiến sáng tạo để xây dựng chuyên môn…

- Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch và việc thực hiện nghị quyết văn bản chỉ đạo của cấp trên ngành dọc, đơn vị ( Xây dựng kế hoạch cho nhóm lớp dựa trên văn bản chỉ đạo xuyên suốt từ ngành dọc -> HT – HP –> TTCM - > GV và thực hiện các văn bản chỉ đạo và nghị quyết đề ra).

- Kiểm tra công tác GD kỹ năng sống, giao tiếp ứng sử, nề nếp – GDVSMT- GDATGT, tiết kiệm điện nước...

-  Kiểm tra việc nhận thức của trẻ bằng cách đàm thoại với trẻ, qua nhận thức của tiết học, qua các hoạt động trẻ trải nghiệm

- Kiểm tra cơ sở vật chất, thiết bị bàn ghế, đồ dùng dạy học, đồ dùng đồ chơi lớp học ( Bảo quản, sắp xếp khoa học, vào sổ theo dõi…).

 

- Phương pháp phân tích tài liệu.

- Phương pháp tác động trực tiếp đối tượng.

 

Ban KTNBTH

Tháng 12/2015

Đ/c Mơ

- Đ/c Chính

Toàn diện

- Kiểm tra hồ sơ  chỉ đạo chuyên môn theo quy đinh ( Kế hoạch, báo cáo của CSVC, chuyên môn, CNTT, Phổ cập,   nuôi dưỡng, thực đơn, khẩu phần, Giáo dục, kế hoạch tổ chức các hội thi GV,NV cấp trường…) .

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công việc do Hiệu trưởng phân công.

- Kiểm tra kết quả việc chỉ đạo phụ trách điểm trường.

 

 

- Phương pháp phân tích tài liệu.

- Phương pháp tác động trực tiếp đối tượng.

 

Ban KTNBTH

Tháng 12/2015

Đ/c Nhung

Đ/c Yến

Đ/c Dụ

Kiểm tra hoạt động nghiệp vụ sư phạm

- Việc ứng dụng lớp học thông minh, ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ.

-  Kiểm tra việc thực hiện quy định về hồ sơ sổ sách chuyên môn của giáo viên.

- Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn và nội quy và quy chế của nhà trường thường xuyên, đột xuất, định kỳ.

- Kiểm tra dự giờ các tiết dạy, hoạt động trong ngày…

- Kiểm tra việc thực hiện tựu BDTX  giáo viên mầm non.  

 

- Phương pháp phân tích tài liệu.

- Phương pháp tác động trực tiếp đối tượng.

 

Ban KTNBTH

Tháng 01/2016

Đ/c Ngọc

Đ/c Hoa

Đ/c Phương

Đ/c Quế

Kiểm tra hoạt động nghiệp vụ sư phạm

- Việc ứng dụng lớp học thông minh, ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ.

-  Kiểm tra việc thực hiện quy định về hồ sơ sổ sách chuyên môn của giáo viên.

- Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn và nội quy và quy chế của nhà trường thường xuyên, đột xuất, định kỳ.

- Kiểm tra dự giờ các tiết dạy, hoạt động trong ngày…

- Kiểm tra việc thực hiện tựu BDTX  giáo viên mầm non.  

 

- Phương pháp phân tích tài liệu.

- Phương pháp tác động trực tiếp đối tượng.

 

Ban KTNBTH

Tháng 01/2016

Đ/c Thủy Thương

Đ/c Liên

Đ/c Mỵ

Toàn diện

. . Kiểm tra toàn diện đối với nhân viên Văn thư – Hành chính:

- Kiểm tra công tác bảo quản thiết bị VPP, sách báo, sổ Nghị quyết, danh bộ..

- Kiểm tra việc  Lưu trữ hồ sơ nhân sự trên phần mềm, hồ sơ thi đua, nội dung tin bài, hình ảnh minh họa tin bài, hình ảnh tư liệu…

- Kiểm tra hệ thống sổ sách công văn đến, đi.

- Kiểm tra việc trình bày thể thức  soạn thảo văn bản, lưu văn bản.

- Kiểm tra việc quản lý sắp xếp bố trí  thiệt bị văn phòng, CSVC văn phòng, vệ sinh phòng làm việc, văn HT, hội trường khi họp….

. . Kiểm tra toàn diện đối với nhân viên Y tế:

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách của y tế theo quy định.

- Kiểm tra việc giao nhận thực phẩm

- Kiểm tra việc cân khám sức khỏe vào kênh biểu đồ.

- Kiểm tra tủ thuốc ( Vệ sinh MT, thống kê thuốc,

- Kiểm tra việc quản lý sức khỏe học sinh.

. . Kiểm tra toàn diện đối với nhân viên KT:

- Kiểm tra việc ghi chép trên chứng từ, trên sổ kế toán, trên báo cáo tài chính,

- Kiểm tra việc thu chi các nguồn ngân sách, học phí, bán trú…

-  Kiểm tra việc chấp hành các thể lệ, chế độ, nguyên tắc tài chính và thu nộp ngân sách.

- Kiểm tra việc chi trả lương, phụ cấp, thâm niên, ưu đãi, bảo hiểm, thai sản,  thêm giờ ….cho CBGVNV.

- Kiểm tra tiến độ việc chấp hành công việc do Hiệu trưởng phân công và giao nhiệm vụ.

 

 

- Phương pháp phân tích tài liệu.

- Phương pháp tác động trực tiếp đối tượng.

 

Ban KTNBTH

Tháng 02/2016

Đ/c Phương

Đ/c Ngọc

Đ/c Nhung

Đ/c Oanh

Toàn diện

- Kiểm tra hồ sơ học sinh ( Đơn, GKS, Sổ hộ khẩu phô tô),  các hồ sơ diện chính sách...

- Kiểm tra  công tác Điều tra Phổ cập, tỷ lệ huy động trẻ, tỷ lệ chuyên cần. (Phiếu điều tra, các minh chứng, tỷ lệ huy động, tỷ lệ chuyên cần, tỷ lệ trẻ ăn bán trú, đánh giá xếp loại trẻ…)

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách giáo viên: ( Đầy đủ các loại sổ theo quy định).

- Kiểm tra Hoạt động sư phạm của giáo viên:  (Thời khóa biểu, kế hoạch giảng dạy, Tiết dạy, bài soạn, hoạt động góc, ngoài trời, trò chơi, ăn, ngủ, nêu gương cắm cờ, phát thanh mẫu giáo, ứng dụng CNTT….)

- Kiểm tra việc tổ chức ăn bán trú: ( Báo ăn, VS lớp học, phòng ngủ, kho chứa, vệ sinh cá nhân, vệ sinh lớp học, trang trí sắp xếp lớp học, chấm kênh biểu đồ…)

- Kiểm tra việc tham gia sinh hoạt chuyên môn tại tổ, khối, mảng…(Nội dung sinh hoạt, ý kiến cải tiến sáng tạo để xây dựng chuyên môn…

- Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch và việc thực hiện nghị quyết văn bản chỉ đạo của cấp trên ngành dọc, đơn vị ( Xây dựng kế hoạch cho nhóm lớp dựa trên văn bản chỉ đạo xuyên suốt từ ngành dọc -> HT – HP –> TTCM - > GV và thực hiện các văn bản chỉ đạo và nghị quyết đề ra).

- Kiểm tra công tác GD kỹ năng sống, giao tiếp ứng sử, nề nếp – GDVSMT- GDATGT, tiết kiệm điện nước...

-  Kiểm tra việc nhận thức của trẻ bằng cách đàm thoại với trẻ, qua nhận thức của tiết học, qua các hoạt động trẻ trải nghiệm

- Kiểm tra cơ sở vật chất, thiết bị bàn ghế, đồ dùng dạy học, đồ dùng đồ chơi lớp học ( Bảo quản, sắp xếp khoa học, vào sổ theo dõi…).

 

- Phương pháp phân tích tài liệu.

- Phương pháp tác động trực tiếp đối tượng.

 

Ban KTNBTH

Tháng 02/2016

Đ/c Thùy

Đ/c Đỗ Hiền

Đ/c Sang

 

Kiểm tra hoạt động nghiệp vụ sư phạm

- Việc ứng dụng lớp học thông minh, ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ.

-  Kiểm tra việc thực hiện quy định về hồ sơ sổ sách chuyên môn của giáo viên.

- Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn và nội quy và quy chế của nhà trường thường xuyên, đột xuất, định kỳ.

- Kiểm tra dự giờ các tiết dạy, hoạt động trong ngày…

- Kiểm tra việc thực hiện tựu BDTX  giáo viên mầm non.  

 

- Phương pháp phân tích tài liệu.

- Phương pháp tác động trực tiếp đối tượng.

 

Ban KTNBTH

Tháng 03/2016

Đ/c Toan

Đ/c Yến

Đ/c Nga

Đ/c Hiền

Đ/c Thê

Toàn diện

- Kiểm tra hồ sơ học sinh ( Đơn, GKS, Sổ hộ khẩu phô tô),  các hồ sơ diện chính sách...

- Kiểm tra  công tác Điều tra Phổ cập, tỷ lệ huy động trẻ, tỷ lệ chuyên cần. (Phiếu điều tra, các minh chứng, tỷ lệ huy động, tỷ lệ chuyên cần, tỷ lệ trẻ ăn bán trú, đánh giá xếp loại trẻ…)

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách giáo viên: ( Đầy đủ các loại sổ theo quy định).

- Kiểm tra Hoạt động sư phạm của giáo viên:  (Thời khóa biểu, kế hoạch giảng dạy, Tiết dạy, bài soạn, hoạt động góc, ngoài trời, trò chơi, ăn, ngủ, nêu gương cắm cờ, phát thanh mẫu giáo, ứng dụng CNTT….)

- Kiểm tra việc tổ chức ăn bán trú: ( Báo ăn, VS lớp học, phòng ngủ, kho chứa, vệ sinh cá nhân, vệ sinh lớp học, trang trí sắp xếp lớp học, chấm kênh biểu đồ…)

- Kiểm tra việc tham gia sinh hoạt chuyên môn tại tổ, khối, mảng…(Nội dung sinh hoạt, ý kiến cải tiến sáng tạo để xây dựng chuyên môn…

- Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch và việc thực hiện nghị quyết văn bản chỉ đạo của cấp trên ngành dọc, đơn vị ( Xây dựng kế hoạch cho nhóm lớp dựa trên văn bản chỉ đạo xuyên suốt từ ngành dọc -> HT – HP –> TTCM - > GV và thực hiện các văn bản chỉ đạo và nghị quyết đề ra).

- Kiểm tra công tác GD kỹ năng sống, giao tiếp ứng sử, nề nếp – GDVSMT- GDATGT, tiết kiệm điện nước...

-  Kiểm tra việc nhận thức của trẻ bằng cách đàm thoại với trẻ, qua nhận thức của tiết học, qua các hoạt động trẻ trải nghiệm

- Kiểm tra cơ sở vật chất, thiết bị bàn ghế, đồ dùng dạy học, đồ dùng đồ chơi lớp học ( Bảo quản, sắp xếp khoa học, vào sổ theo dõi…).

 

- Phương pháp phân tích tài liệu.

- Phương pháp tác động trực tiếp đối tượng.

 

Ban KTNBTH

Tháng 04/2016

Đ/c Quế

Đ/c Kết

Toàn diện

- Kiểm tra việc ký kết giao nhận thực phẩm.

- Kiểm tra việc lưu mẫu thức ăn.

- Kiểm tra việc thực hiện các nội quy của nhà bếp ( Mũ, găng tay, cạp rề, khẩu trang….).

- Kiểm tra các quy trình chế biến thực phẩm.

- Kiểm tra việc chia khẩu phần thức ăn cho các nhóm lớp.

- Kiểm tra việc vệ sinh thiết bị dụng cụ nhà bếp, VSMT bếp ăn…

 

- Phương pháp phân tích tài liệu.

- Phương pháp tác động trực tiếp đối tượng.

 

Ban KTNBTH

Tháng 05/2016

Tổ 5 tuổi

Tổ 4 tuổi

Chuyên đề

- Kiểm tra việc đánh giá kết quả chất lượng trẻ ở lớp sau hội thi liên hoan văn nghệ, hội thi" Bé khỏe đẹp thông minh nhanh trí " cấp trường. tổ 5 tuổi.

- Kiểm tra kết quả việc "Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh" qua việc làm cụ thể đã được gắn với nhiệm vụ được giao tổ 4 tuổi.

 

- Phương pháp phân tích tài liệu.

- Phương pháp tác động trực tiếp đối tượng.

 

Ban KTNBTH