Asset Publisher

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2014

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2014


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON AN SINH A

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 144/TB - MN

An Sinh, ngày 06 tháng 11 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 11 năm 2014

 
   

* Nhiệm vụ trọng tâm:

 - Hội diễn văn nghệ, Hội giảng các tiết dạy chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Hoàn thiện các điều kiện và tiêu chuẩn lớp mẫu giáo 5 tuổi để đón đoàn thẩm định của cấp học về công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi.

 

Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

01 -30

- Duy trì sĩ số hiện có. Tiếp tục huy động trẻ nhà trẻ ra lớp

GV

05 -15

- Hoàn thiện các điều kiện, tiêu chuẩn lớp MG 5 tuổi cho công tác phổ cập GDMN trẻ 5 tuổi

PHT - GV

05 -30

- Tổ chức Hội giảng, dự giờ các tiết dạy của GV

BGH - TTCM - GV

05 - 20

- Hoàn thiện hồ sơ tiếp nhận thiết bị đồ chơi ngoài trời được Phòng LĐTBXH cấp cho khu lẻ

BGH

17 - 20

- Tổ chức Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

BGH - GV - PH - HS

21 - 30

- Kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch

Ban kiểm tra

21 - 30

- Tổ chức tiết mẫu giáo theo chuyên đề lĩnh vực " phát triển giáo dục thể chất "

TTCM - GV

01 - 20

- Phát động phong trào thi đua đợt cao điểm chào mừng 20/11.

+ Hội diễn văn nghệ

+ Thao giảng, hội giảng

+ Trang trí lớp tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện.

- Viết báo tường về thầy cô, uống nước nhớ nguồn.

CB - GV - NV

 

Nơi nhận:

- Các đ/c BGH, GVNV;

- Cổng TTTVĐT;

- Lưu: VT.

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Ngô Thị Sửu