Asset Publisher

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2015

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2015


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON AN SINH A

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07/TB - MN

An Sinh, ngày 12 tháng 01 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 01 năm 2015

 

 
 

 

 

 

 

          * Nhiệm vụ trọng tâm:

          - Thi đua dạy tốt - học tốt chào mừng Đại hội chi bộ lần thứ III nhiệm kỳ 2015 - 2017.

          - Sơ kết học kỳ I, đề ra phương hướng học kỳ II.

          * Nội dung cụ thể:

 

Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Cả tháng

- Duy trì sĩ số - Tiếp tục huy động trẻ

GV

Cả tháng

- Tổ chức các tiết dạy tốt học tốt, các hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội chi bộ lần thứ III nhiệm kỳ 2015 - 2017

CBGVNV, HS

Cả tháng

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách nuôi, dạy của GVNV

Ban kiểm tra nội bộ

Cả tháng

- Sơ kết học kỳ I, đề ra phương hướng học kỳ II

CBGVNV, phụ huynh

Cả tháng

- Rà soát các điều kiện tiêu chuẩn phổ cập 5T cấp xã

HP phụ trách - GV

Cả tháng

- Tổ chức trồng rau xanh tạo cảnh quan môi trường lớp học xanh - sạch

CBGVNV

 

 

 

Nơi nhận:

- Các đ/c BGH, GVNV;

- Cổng TTTVĐT;

- Lưu: VT.

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Ngô Thị Sửu