To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Bé ở trường

Tài chính công khai ngày 22/06/2018 

Điểm Trung tâm: 50 xuất x12.000đ=600.000đ. .

Calendar
Today: Friday, 22 / 06 / 18
22/06

Đ/c Nguyễn Thúy Hà - PHT trực trường

Thông Báo

Tài chính công khai ngày 22/06/2018

Điểm Trung tâm: 50 xuất x12.000đ=600.000đ.

.


Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên