Xuất bản thông tin

Quyết định thành lập Ban Kiểm tra nội bộ năm học 2015 - 2016

Quyết định thành lập Ban Kiểm tra nội bộ năm học 2015 - 2016


PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN AN SINH A

 

 
   

Số: 84/QĐ-MN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   

 

 An Sinh, ngày 14 tháng 09 năm 2015.

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học

năm học 2015- 2016

 

 
   

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON AN SINH A

             Căn cứ vào Quyết định số 1299/ QĐ - UBND huyện Đông Triều nay là Thị xã Đông Triều về việc thành lập trường;

              Căn cứ Điều lệ trường MN và căn cứ vào  nhiệm vụ và quyền hạn được giao của HT trường mầm non,

QUYẾT ĐỊNH:

               Điều 1. Thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học 2015 - 2016 gồm các đ/c có tên sau:

TT

Họ tên

Chức vụ hiện tại

Chức vụ ban KTNBTH

1

Ngô Thị Sửu

BTCB - HT

Trưởng ban

2

Đỗ Thị Chính

PBTCB - PHT

Phó ban

3

Cao Thị Mơ

PHT

Phó ban

4

Vũ Thị Khích

CTCĐ

Phó ban

5

Lê Thị Thủy

TTCM

Ủy viên

6

Phạm Thị Thu Hạnh

TTCM

Ủy viên

7

Phạm Thị Vân

TTND

Ủy viên

8

Phạm Thị Quyên

Phó CTCĐ

Ủy viên

9

Vũ Thị Nhu

TTCM

Ủy viên

             

                 Điều 2.   Ban kiểm tra nội bộ  có nhiệm xây dựng kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ KTNB năm học 2015 - 2016 theo đúng văn bản hướng dẫn quy định.

                 Điều 3. Các ông (bà) có tên ở  trong Điều 1 và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT ĐT (b/c);

- Ban KTNB;

- Các đ/c CB,G,NV;

- Lưu: VT.

                 HIỆU TRƯỞNG

 

 

                    Ngô Thị Sửu