Xuất bản thông tin

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2014

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2014


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON AN SINH A

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 155/TB - MN

An Sinh, ngày 02 tháng 12 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 12 năm 2014

 

 
 

 

 

 

          * Nhiệm vụ trọng tâm:

          - Phối hợp với Ban Quân sự xã giao lưu hội diễn văn nghệ Kỷ niệm 70 năm thành lập QĐNDVN (22/12/1944 - 22/12/2014), 25 năm Ngày hội QPTD (22/12/1989 - 22/12/2014).

 

Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

01 - 05/12

- Duy trì sĩ số hiện có. Tiếp tục huy động trẻ nhà trẻ ra lớp

GV

01 - 20/12

- Tổ chức thi viết tìm hiểu về Kỷ niệm 70 năm thành lập QĐNDVN và 25 năm Ngày hội QPTD

BGH - GV

10 - 30/12

- Tổ chức thi GV giỏi cấp trường

BGH - GV

05 - 15/12

- Tổ chức giao lưu Hội diễn văn nghệ

Chi đoàn thanh niên

05 - 20/12

- Tổ chức lao động dọn vệ sinh, thắp hương tri ân đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tại địa phương

Chi đoàn thanh niên

01 - 30/12

- Tổ chức đánh giá các nhóm lớp thực hiện mô hình vườn hoa, vườn rau xanh của bé

BGH - GV

15 - 20/12

- Sơ kết đánh giá xếp loại học kỳ I

BGH - GV

01 - 10/12

- Hoàn thiện lắp đặt wifi đến các nhóm lớp

 

01 - 30/12

- Tổ chức phát động quyên góp ủng hộ "Áo ấm mùa đông ", " Áo phao cứu trợ "

CB - GV - NV

 

 

 

Nơi nhận:

- Các đ/c BGH, GVNV;

- Cổng TTTVĐT;

- Lưu: VT.

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Ngô Thị Sửu