Xuất bản thông tin

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2014

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2014


 

             PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

           TRƯỜNG MẦM NON AN SINH A

                          CỘNG HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                         Số: 03/TB - MN

                                An Sinh, ngày 06 tháng 10 năm 2014

                                                                                               THÔNG BÁO

                                                                 CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10 - 2014

 

* Nhiệm vụ trọng tâm:

1.Tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức lao động

2.Tổ chức dự giờ thao giảng

3. Hoàn thiện hồ sơ đăng ký thi đua

4. Tọa đàm kỷ niệm ngày 20/10

* Lịch cụ thể :                     

Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Cả tháng

Tiếp tục duy trì sĩ số hiện có - tiếp tục huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp

GV

01/10

Tổ chức hội nghị cán bộ viên chức lao động

BGH - CĐ, GV - NV - PH

2/10

Tham dự lớp tập huấn công tác thanh tra và công tác kiểm tra nội bộ do Sở Giáo dục tổ chức

BGH - CĐ -TTCM - KT

Tuần 1 + 2

Tiếp tục mua sắm bổ sung thiết bị đồ dùng học tập đồ dùng bán trú.

BGH - KT

06 - 08/10

Tổ chức kiểm tra VSATTP, bếp ăn các điểm

BGH

Tuần 2 - tuần 4

Dự giờ trực tiếp các GV, NV, kiểm tra thực hiện chương trình kế hoạch, thời khóa biểu các nhóm lớp.

BGH - TTCM

Tuần 1+ 2

Tổ chức phối kết hợp với trạm y tế khám sức khỏe cho học sinh.

PHT - Y tế - GV

Tuần 1 + 2

Hoàn thiện kế hoạch chi các khoản năm học 2014 - 2015 trình địa phương và Phòng Giáo dục - tổ chức họp BGH - HĐGV - ban đại diện cha mẹ học sinh thống nhất các khoản chi và thu đầu năm.

BGH - KT- GV

 

Nơi nhận:

- Các đ/c BGH, GVNV;

- Cổng TTTVĐT;

- Lưu: VT.

 

                                           HIỆU TRƯỞNG

                                                  ( Đã ký)

 

 

                                               Ngô Thị Sửu