Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Lập báo cáo trực tuyến
Đơn vị báo cáo:
Kỳ báo cáo:

Không có báo cáo

Thống kê
Bé ở trường

Tài chính công khai ngày 30/07/2018 

Điểm Trung tâm: 40 xuất x 12.000đ= 480.000đ.

Lịch công tác
Hôm nay: Thứ sáu, ngày 17 / 08 / 2018
Thông Báo

Tài chính công khai ngày 30/07/2018

Điểm Trung tâm: 40 xuất x 12.000đ= 480.000đ.

Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Bài hát yêu thích
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Tài nguyên